Een eenvoudige sleutel voor Gegalvaniseerde tackernagels onthuld

123 AANSLUITINGEN Dit buitenschrijnwerk moet over een gehele omtrek betreffende de ruwbouw geïsoleerd geraken. De afdichting aangaande de naden tussen dit vast kader, een gevel en/ofwel tussen een kozijnen onderling, moeten een water- en luchtdichte aansluiting garanderen. Een kozijnaansluitingen geraken van ons dubbele afdichting voorzien: ons wind- en waterkering met een buitenzijde (zwelband+kit) en ons luchtdichte afwerking aan een binnenzijde. Daar waar waterdichtingen aangebracht tegen de buitenzijde worden gecombineerd betreffende luchtdichtingen met een binnenzijde, dien men erover waken het de dampdichtheid met de binnenmembramen hoger is dan de waterdichting. Met het oog op een luchtdichtheidsprestaties gaat speciale zorg worden besteed met een luchtdichte connectie tussen het buitenschrijnwerk, de voorziene draagconstructie, een gevelisolatie en een binnenafwerking. Een afwerking voorbij de binnenzijde (pleisterwerk, omkastingen, venstertabletten, ) mag pas worden gestart na controle door een ontwerper betreffende de isolatie en luchtdichte aansluitingen buitenschrijnwerk filmmontage/spouwconstructie en dorpel PM Meestal PLAATSING EN BEVESTIGING Het raamkader is minimaal twintig tot 30 mm betreffende dit raamprofiel voor de dagkant van de ruwbouw aangebracht. De ruwbouw alleen voorziet hiertoe ons aanslag over circa 50 mm betreffende een maximale afwijking van 5 mm. Een voegen tussen het schrijnwerk en dit parement moeten minimum 5 en maximum 10 mm bedragen. In dit geval met naar in zeer goede lintelen wordt dit parement met de binnenzijde uitgecementeerd, om ons omtrent vlakke verbinding met compriband te mogen verwezenlijken. Een aannemer schrijnwerk bezorgt aan de ontwerper en aannemer ruwbouw tijdig een nodige richtlijnen m.b.t. de correcte positionering per type schrijnwerk. Het reeks bevestigingspunten wegens de verticale stijlen en een boven- en onderregels aangaande het vast kader voldoet summier aan de voorschriften aangaande de technische goedkeuring. In al die andere gevallen geraken summier voorzien: in de hoogte: minimaal een paar op plusminus twintig cm afstand met iedere hoek, ter hoogte over een scharnieren en verder met maximale tussenafstanden met respectievelijk: 100 cm wegens houten ramen, 75 cm wegens metalen ramen en 60 cm voor PVC-ramen.

Indien ook maar de geringste twijfel bestaat over de aanwezigheid aangaande asbest in ons materiaal of constructie vraagt hij de asbestinventaris op bij een desbetreffende nutsmaatschappij. - Dit kan zijn ten strengste verboden een werkzaamheden met te vatten zolang een inventarissen niet ter beschikking bestaan. Art. twintig Prijsherziening aanvullend/vervangend Er wordt nauwelijks prijsherziening aangewend. Art.21 Prijsonderzoek aanvullend De inschrijver dient al die in dit bestek en in de samenvattende opmeting / inventaris gevraagde inlichtingen om dit onderzoek van de prijzen mogelijk te produceren, voor zijn offerte te voegen. Art.53 Taal aangaande de aanvraag tot deelneming / prijsopgave - aanvullend Een aanvraag tot deelneming / offerte dient in dit Nederlands te geraken gesteld. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor aan een inschrijver een vertaling te vragen van bepaalde documenten die mits bijlage met een aanvraag tot deelneming / offerte werden toegevoegd en ook niet in het Nederlands werden opgesteld. De opdrachtgever beslist een tijdlimiet welke haar redelijk lijkt voor het opvragen over een vertaling. Art.57 Verbintenistermijn vervangend/wijzigend Zie synopsis vanwege de verbintenistermijn van deze opdracht, te rekenen vanaf de uiterste datum wegens ontvangst, vermits verscheidene opdrachtgevers of besturen hun goedkeuring of visum moeten geven juiste uitkomst betreffende de prijsvraag. Portiersgebouw containerpark Boom 25

Door bestaan inschrijving verplicht een aannemer zichzelf ertoe in het kader over zijn forfaitaire verkoopprijs al die prestaties te leveren welke behoren tot en/ofwel in verband ogen met een volledige en onberispelijke voltooiing met een werken, zoals welke in dit aannemingsdossier voorzien zijn. Bijkomende leveringen en prestaties welke ook niet expliciet beschreven zijn in dit bestek, detailplannen of uitvoeringsschema s, doch onontbeerlijk zijn een volledige en vakkundige uitvoering betreffende een werken ofwel technische installaties maken integraal deel uit betreffende een overeenkomst en geraken verondersteld te zijn opgenomen in een prijsbieding. Eventuele leemtes of opmerkingen behoren te gemeld worden voor een inschrijving. Zo niet geraken deze verondersteld te bestaan inbegrepen in de prijsopgave. De aannemer kan zich ook niet beroepen op onderschatting ofwel misvatting van een beschreven werken om afwijkingen betreffende dit aannemingscontract te bedingen aannemingsmodaliteiten onderaanneming PM Niettegenstaande de aanbestedende overheid nauwelijks contractuele band heeft met de onderaannemers eist ze betreffende de hoofdaannemer dat deze enig zit betreffende onderaannemers die ons erkenning beschikken over voor dit deel van de opdracht het ze moeten uitvoeren. Het bestek mag aldoor bijkomende voorwaarden opleggen inzake onderaannemers (zoals habilitatie, erkenningen, e.d.) aannemingsmodaliteiten verrekeningen PM VERREKENINGEN TENGEVOLGE Met VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN - VA1 Al die hoeveelheden vermeld op de samenvattende opmeting bestaan forfaitair, behalve een hoeveelheden Portiersgebouw containerpark Boom 50

167 60. SANITAIR / LEIDINGNET sanitair / leidingnet - doorgaans Een post "sanitair / leidingnet" omvat een levering, plaatsing en aansluiting betreffende het volkomen aangaande sanitaire aanvoer- en afvoerleidingen, incluis al die vereiste toebehoren tot dit perfect functioneren van de sanitaire toestellen zoals geregistreerd in hoofdstuk 61, een installatie- en toestelkranen bijvoorbeeld beschreven in hoofdstuk 62, en een warmwatervoorzieningen zoals beschreven in hoofdstuk 63. Een aannemer kan zichzelf dienaangaande niet op ons onvolledigheid over de plans of het bestek beroepen teneinde bestaan leveringen en/ofwel werken te beperken. Via dit indienen van bestaan offerte erkent de aannemer het deze hiermee heeft rekening gehouden bij het opstellen betreffende bestaan respectievelijke eenheidsprijzen. Meestal Een werken geraken uitgevoerd via ons aannemer betreffende erkenning D16 klasse 6
7
8
9. Een uitvoering voldoet met een voorschriften over dit Technisch Reglement van SVW en een technische voorschriften over Belgaqua, een plaatselijke waterverdeling maatschappij en eventuele bijzondere eisen gesteld door een plaatselijke brandweer. DOORVOEREN - SLEUVEN Voor dit zagen, slijpen en boren aangaande openingen, sleuven en doorgangen moet zorgvuldig tewerk worden gegaan, teneinde nutteloze beschadigingen aan aangrenzende constructieonderdelen te vermijden. Er wordt enkel behandeling gemaakt aangaande aangepast trillingsarm materieel (zagen, frezen, slijpen, boren, ). Doorboringen in merkbaar duurzaam metselwerk of betonelementen moeten alsmaar uitgevoerd geraken met ons gekoelde diamantboor of -schijf. Daarbij is erop toegezien nauwelijks wapeningen van het beton te aantasten of bloot te leggen.

Een aannemer neemt tijdig aanraking op met een distributiemaatschappij teneinde de installatie te laten keuren en een definitieve verbinding conform de voorschriften van een maatschappij te laten doen. De plaatselijke distributiemaatschappij kan zijn Pidpa, tel. 0800/ keus 4. Toepassing Overeenkomstig regelen en meetstaat Portiersgebouw containerpark Boom 181

Een inschrijver zal bij dit beëindigen van een werken ons ondertekend attest toevoegen waarbij hij verklaart het alle brandwerende doorvoeren uit zijn aanneming uitgevoerd bestaan volgens geldende voorschriften. Een brandwerende isolatie om leidingen bij doorvoeren van vloeren en wanden voldoet met NBN en garandeert minimaal gelijke Rf waarde ingeval een respectievelijke bouwelementen. Cfr. een voorschriften betreffende een fabrikant en huidige regerende normen. Inzet Alle doorvoeringen via compartimenterende wanden installatieonderdelen - doorgaans Dit betreft een service en plaatsing betreffende al die bijkomend benodigde installatieonderdelen vereist voor een bedrijfsklare functie aangaande een verwarmingsinstallatie (kranen / circulatoren / expansiesystemen / ontluchters / ). Desgevallend zijn deze ingebouwd in een ketels en wordt hiertoe nauwelijks afzonderlijke prijs opgegeven. Materialen Temperatuursbestendigheid minimaal 115 C of overeenkomstig specifieke voorwaarden van de inzet. Alle grote onderdelen van een installatie mogen verwijderd worden vanwege herstelling ofwel vervanging zonder dit mineraalwater van de installatie af te laten. SPECIFICATIES Al die vlotterontluchters, microbellenontluchter, expansieautomaat en drukstapontgasser zijn verplichtend over dezelfde fabrikant Alle circulatoren bestaan aangaande dezelfde fabrikant Dit gemotoriseerd kraanwerk is betreffende gelijke fabrikant mits een automatische regeling. Portiersgebouw containerpark Boom 204

244 Ze bestaan in enige en dubbele uitvoering; Zij produceren tegenover mekaar liggende inbouw geoorloofd; IP 30 gekeurd; Verbinding voor buizen en kabels tot M25; Zij beschikken aan ons ETA goedkeuring; Uitgevoerd in halogeenvrij materiaal; OPBOUW Aangaande LEIDINGEN De opbouwleidingen worden waterdicht uitgevoerd. Waar geen mechanische beschadigingen (verder wegens ongedierte) te verwachten kan zijn mogen opbouw halogeenvrije kunststoffen buizen toegestaan worden. In al die verschillende gevallen moeten de buizen in verzinkt stalen buizen uitgevoerd worden. Een afstanden tussen de bevestigingspunten geraken dusdanig gekozen dat de kabelbuizen een goed rechtlijnig tracé volgen. In de rechte gedeelten kan zijn daar minstens één bevestiging teneinde een 45 cm verticaal en 30 cm horizontaal voor kabelbuizen betreffende plastisch bouwstof en teneinde de 80 cm vanwege stalen kabelbuizen, één bevestiging met ieder uiteinde met een bochten, alsook één bevestiging langs allebei de zijden met verbindingsdozen. Een bevestigingen geraken betreffende gelijke tussenafstanden aangebracht. Ter plaatse met koppelstukken, schakelaars, stopcontacten, is ons bevestiging voorzien op maximaal 10 cm met dit element. Een kabelbuizen in plastisch bouwstof horen te vrij mogen uitzetten; daartoe geraken de bevestigingen niet op de kabelbuizen geprangd en geraken een doorvoeren via muren en plafonds omgeven door een kabelbuis met vollere diameter, vastgehecht in metselwerk. Alle vrije uiteinden met kabelbuizen uit plastisch bouwstof ofwel staal geraken nauwgezet afgezaagd en ontdaan met bramen. Ter hoogte van uitzettingsvoegen moeten een kabelbuizen op deze regio betreffende ons schuifstelsel geraken voorzien. De aannemer gebruikt geschikte middelen naargelang een ondergrond teneinde een kabelbuizen te bevestigen aan de ondergrond.

Een werken zullen zodanig geregeld worden, het steeds voldaan is aan alle bepalingen inzake milieuvoorwaarden zoals opgelegd via VLAREM. Het op een werf bijhouden betreffende de correcte liggingsplans (zo betreffende toepassing) aangaande verscheidene nutsvoorzieningen ter plaatse aangaande een uit te voeren werken kan zijn essentieel een verantwoordelijkheid van een opdrachtnemer. Een opdrachtnemer blijft trouwens verplicht de nutsleidingen ter plaatse te lokaliseren en hiertoe desgewenst sonderingen uit te voeren om beschadiging te vermijden en tijdig de nodige maatregelen te mogen treffen met de concessiehoudende services. Art.75 Leiding en controle opdrachtnemer - aanvullend De gemachtigde met de opdrachtnemer dien de Nederlandse taal beheersen precies mits de taal van bestaan ondergeschikten. Bovendien dient ieder contact met een burger in het Nederlands te plaatsvinden. Een eventuele benaming + contactgegevens met een gemachtigde moeten aan een leidend ambtenaar betreffende opdrachtgever (zie Art.11 K.B. betreffende 14 januari 2013) worden meegedeeld net indien een omschrijving betreffende zijn opdracht en dit wegens de begindatum betreffende een werken. De opdrachtnemer mag iemand anders persoon machtigen op voorwaarde dat deze een opdrachtgever 10 dagen vantevoren schriftelijk in bekende stelt. Een gemachtigde dient gedurende een werktijd altijd bereikbaar te zijn. Die gemachtigde dien al die beslissingen kunnen nemen die benodigd bestaan voor een optimale coördinatie en degelijke voortgang van de toegewezen werken. Portiersgebouw containerpark Boom 38

De afdichting van de kogel wordt bekomen via PTFE-zitting met lamellen in roestvrij staal. De spindel is in roestvrij staal, afgedicht d.m.v. dichting in PTFE en voldoet met een norm NBN E Industriële kranen en afsluiters Kogelafsluiters uit non-ferrometalen (1989). Een afsluitkranen voldoen met een bepalingen met de normen aangaande de reeks NBN E 29. Ze zijn gemerkt en voorzien aangaande een pijl die een stromingsrichting read more aanwijst. Alle kranen horen te een debiet mogen afleveren over minimaal 25l/min en zijn bestand tegen ons waterdruk van minstens 10 bar bij een temperatuur over twintig C. Dit dwarsstuk, de handgreep, het handwiel ofwel een afsluithandel bestaan vervaardigd uit een zinklegering, hoogwaardig kunststof en/of gelakt staal (rood /blauw). De kranen moeten, buiten dichtheidsverlies, weerstaan met ons koppel betreffende minimaal 5Nm uitgeoefend op de handvat, ook in de openings- mits sluitingsrichting. De aansluiting op de leidingen gebeurt via schroeven, afhankelijk over een leidingen waarop is aangesloten. Kranen welke dienen ter afzondering betreffende toestellen (boilers, collectoren, enz.) dienen voorzien te zijn over een 3-delige koppeling. Inzet Volgens plannen, schema s, meetstaat en noodzakelijkheid Portiersgebouw containerpark Boom 190

Geen enige doorvoer mag achteraf geraken uitgeboord of uitgehakt zonder een voorafgaandelijke toestemming over een stabiliteitsingenieur. Al die elementen worden onberispelijk loodrecht en waterpas gemonteerd en zorgvuldig uitgelijnd in dit constructieverband. De bovenzijde aangaande de geprefabriceerde elementen moet in overeenstemming zijn met de peilen bijvoorbeeld aangegeven op de architectuurplannen. Een geprefabriceerde elementen worden ons allereerste maal gekeurd mits ze op een werf toekomen en ons tweede maal na plaatsing. Elementen die op duidelijke en in ernstige mate ook niet voldoen met een voorschriften zoals welke beschreven staan in NBN EN en NBN B behoren te hersteld geraken ofwel zo herstelling bespottelijk is, vervangen op kosten met een aannemer. Kleine beschadigingen mogen worden bijgewerkt, in overeenstemming met een regels betreffende een kunst en betreffende vaste procedures. Zwaardere beschadigingen mogen worden hersteld mits een beoordeling door ons bevoegde leidinggevende en of door de stabiliteitsingenieur en mits ons garantiebewijs, te melden via de uitvoerder over een herstelling. Elementen welke op duidelijke en in ernstige mate één of verdere betreffende onderstaande gebreken vertonen worden zo mogelijk hersteld ofwel indien herstellling onmogelijk is vernieuwen op kosten aangaande de aannemer: Gebreken in uitzicht opvallende kleurverschillen binnen eenzelfde betonelement of tussen naastliggende betonvlakken (CIB schaal 3 kan zijn van inzet) zichtbare ook niet-bestelde hernemingsvoegen ofwel aflijning tussen betonneringsfazen zichtbare uitbuiging t.o.v. dit verticaal ofwel horizontaal vlak, zeer goede randen via dit uitwijken van één of meer bekistings panelen grind- ofwel zandnesten, grote ofwel talrijke luchtbellen, aflopen aangaande cementpap (CIB schaal 3 kan zijn betreffende toepassing) afbarsting ofwel afscheuring aangaande hoeken ofwel randen, krimpscheuren. Maattoleranties Portiersgebouw containerpark Boom 105

196 regenwaterpomp FH sog Service en plaatsing met ons regenwaterrecuperatiegroep betreffende een zelfaanzuigende en geruisarme werking, incluis al die toebehoren bijvoorbeeld flexibele aansluitdarm uit polyethyleen, sectie vriendelijk juiste pomptype, afsluitkraan, terugslagkleppen, manometer, overloop met stankafsluiter, boosterpomp in de put, aanzuig betreffende filter tot in de regenwaterput, vlotter en overloopbeveiliging, connectie aangaande de leiding van een pomp betreffende een verdeelcollector (voeding toilet, wasmachine, ), elektronische drukregeling betreffende droogloopbeveiliging, schakelkast, drukschakelaar, beschermschakelaar, sokkel en bevestigingsmiddelen, proeven, tot een volledige bedrijfsklare werking aangaande de pompinstallatie. Een toestellen beschikken over een CE-keuring en geraken conform een voorwaarden betreffende Belgaqua geplaatst en aangesloten. Een elektronische drukregeling zorgt ervoor het een pomp wordt gestart indien de druk in dit leidingsysteem- creeert door gebruik van ons tappuntafneemt. Een motor wordt gestopt betreffende zodra geen debiet meer wordt waargenomen of als een maximum druk is bereikt of voor watergebrek. Deze drukregeling is tevens voorzien van een droogloopbeveiliging zodat een pomp bij een geringe volumestroom is uitschakelt. Automatische omschakeling over putwater op leidingwater voor een minimaal waterpeil in de put. Deze functie mag verder manueel bediend worden. Persleiding Bij iedere regenwaterpomp dient er over de regenwaterput tot in in het gebouw, gedurende de ruwbouwfase, ons ondergrondse PE pers / aanzuigleiding en ons wachtbuis met trekdraad aangaande minimum Ø100mm, geplaatst te geraken. Een diameter met de pers / aanzuigleiding wordt bepaald via de inschrijver i.

Die zone moet in samenspraak met een ontwerper en de EPB-verslaggever bepaald worden, overeenstemmend betreffende de opdeling van dit gebouw in de EPB-aangifte. In de meeste gevallen valt een te meten zone samen betreffende dit beschermd volume. De testoppervlakte over een gebouwschil A test en het interne volume V geraken door de ontwerper of EPB-verslaggever meegedeeld aan een uitvoerder, welke een waardes mee opneemt in het proefverslag. Alle systemen die lucht met de te meten zone toevoeren of eraan onttrekken geraken stilgezet. Bewuste openingen in de gebouwschil met sluitingsinrichting geraken gesloten, maar ook niet afgedicht. Hieronder vallen o.a. regelbare ventiltieopeningen, afvalwaterafvoerbuizen (volle sifon). In enkele gevallen dienen te bewuste openingen dichtgehouden worden door bijkomende voorzieningen bijvoorbeeld een stuk kleefband (bijv. postbus, ). De gebruikte voorziening mag in geen geval aangewend worden teneinde de dichtheid over de openingen in gesloten toestand te verhogen. Openingen betreffende mechanische ventilatiesystemen worden afgedicht door ofwel al die individuele ventielen af te dichten, ofwel de hoofdkanalen af te dichten tussen ventilator en gebouwschil ofwel een buitenopeningen af te dichten. Afdichten betekent hier dit hermetisch afsluiten met al die mogelijke geschikte middelen; sluiten betekent het gebruik aangaande de op de betrokken opening aanwezige sluitingsrichting zonder de luchtdichtheid met een opening in gesloten conditie te verhogen. Al die openingen in een te meten zone horen te geopend geraken betreffende uitzondering over een deuren over ingemaakte kasten en toiletten. Portiersgebouw containerpark Boom 62

121 met 2 meter. In contrast tot NBN en de respectievelijke STS 52 gelden een eisen gesteld aan een buitenoppervlakte ook wegens de binnenoppervlakte met de aanmeldingen die voelbaar geraken bij het openen betreffende dit raam. Ontoelaatbare gebreken ofwel beschadigingen op de aanmeldingen, zoals krassen, deuken, uithollingen of vreselijke bevestigingen hebben afkeuring tot resultaat. Zij mogen geraken hersteld ofwel bijgewerkt worden tot voldoening bekomen is of dit element wordt vernieuwen. Een aannemer geeft een tienjarige waarborg op een water- en winddichtheid betreffende dit totaal met het buitenschrijnwerk, bij gewoon gebruik en onderhouden buitenschrijnwerk - prestaties Meestal Onderstaande prestatie-voorwaarden zijn met toepassing op de schrijnwerkelementen in hun totaal (inclusief beglazing, hang- en sluitwerk, ) en zijn bindend. In functie aangaande een projectcondities kunnen hieronder in een verschillende artikels aanvullende criteria opgelegd zijn op niveau over het schrijnwerktype (vaste ramen, schuiframen, buitendeuren, ) en/ofwel een beglazing, het hang-en sluitwerk,. Een gevraagde prestatieniveaus mogen steeds gecontroleerd worden d.m.v. opgelegde proeven op één prototype. Dit prototype gaat worden gekozen door dit Bestuur (zie 40.02). Karakteristieken overeenkomstig NBN B Prestatie-eisen ramen TOEPASSINGSGEBIED ALLE BUITENRAMEN en -DEUREN Luchtdoorlatendheid in overeenstemming met NBN EN Waterdichtheid overeenkomstig NBN EN verbeterde luchtdichtheid max. debiet 2,5 m³/(h.

- De inschrijving, net indien alle latere organiseren of documenten door de opdrachtnemer opgesteld in zoverre zij werden goedgekeurd door een opdrachtgever. Die documenten dienen geïnterpreteerd te worden, het ene in functie over dit overige. M.a.w. zij vervolledigen elkander. Niet getekende doch beschreven werken en omgekeerd zijn daardoor in de opdracht begrepen. In geval betreffende tegenstrijdigheid tussen de meerdere documenten heeft het eerstgenoemde voorrang op dit volgende en het overeenkomstig een volgorde aangaande hiervoorgaande lijst, evenwel, in geval over tegenstrijdigheid tussen een regelen en een bestekken gelden de aanduidingen betreffende de plannen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de meetstaat en een descriptie met dit bestek gelden de voorschriften aangaande het bestek. Art.88 Prijsopgave aanvullend/wijzigend Enig dit totale offertebedrag fungeert voluit te geraken geschreven. Een eenheidsprijzen dienen opgegeven betreffende maximaal 2 cijfers na de komma. Indien het ook niet dit geval is zal een aanbestedende overheid een 3 e en volgende cijfers na de komma als ook niet geschreven beschouwen. Een totaalbedragen met iedere post dienen te worden afgerond op een 2e decimaal naar boven of tot beneden. Portiersgebouw containerpark Boom 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Een eenvoudige sleutel voor Gegalvaniseerde tackernagels onthuld”

Leave a Reply

Gravatar